nav-left cat-right
cat-right

Regulamin korzystania z serwisu

§1

Właścicielem i administratorem serwisu cwiczenianabrzuch.com, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest PUH „OWL HOSTEL” Marzena Królikowska, z siedzibą ul. Kielecka 23/43, 41-219 Sosnowiec, NIP 6441120038, REGON 241322671 (dalej zwana “CWICZENIANABRZUCH”). Zarejestrowana w Urząd Miasta, Aleja Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec.

§2

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez CWICZENIANABRZUCH na rzecz użytkowników serwisu Cwiczenianabrzuch.com, polegających w szczególności na przygotowywaniu indywidualnych planów treningowych oraz dietetycznych na podstawie przekazanych przez użytkowników informacji, uwzględniających cele określane indywidualnie przez użytkowników cele.
 2. Użytkownikiem serwisu Cwiczenianabrzuch.com mogą być wszelkie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne). Użytkownikiem serwisu Cwiczenianabrzuch.com może być również niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat trzynaście na zasadach określonych w ust. 3.
 3. Niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat trzynaście, może być użytkownikiem serwisu, jeżeli:
  1. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego,
  2. korzystając z usług świadczonych przez CWICZENIANABRZUCH będzie korzystać wyłącznie z własnych zarobków lub środków oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 4. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 5. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od CWICZENIANABRZUCH lub innych podmiotów.

§3

 1. Korzystanie z serwisu wymaga urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki stron www (obsługującej skrypty Java, akceptującej pliki Cookie, posiadającej program Adobe Flash Player) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.Cwiczenianabrzuch.com.
 2. Ze względu na publiczny charakter sieci internet, wykorzystywanej do świadczenia usług, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy CWICZENIANABRZUCH a użytkownikiem.
 3. CWICZENIANABRZUCH informuje, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Cwiczenianabrzuch.com może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność CWICZENIANABRZUCH wobec użytkownika jest wyłączona.
 4. Publikowane przez użytkowników w Cwiczenianabrzuch.com informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. CWICZENIANABRZUCH nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. W przypadku otrzymania przez CWICZENIANABRZUCH informacji o możliwości naruszenia prawa przez użytkownika serwisu Cwiczenianabrzuch.com prawa, CWICZENIANABRZUCH zastrzega możliwość zabezpieczenia wszelkich danych teleinformatycznych i przekazania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności sądom, prokuratorom i policji).

§4

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Cwiczenianabrzuch.com przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach zarobkowych.
 2. Materiały udostępniane użytkownikom w ramach usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com oraz wygląd i treść serwisu Cwiczenianabrzuch.com, przysługują wyłącznie CWICZENIANABRZUCH i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na użytkownika majątkowych, ani niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 3. Użytkownikowi zabrania się:
  1. posługiwania się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa CWICZENIANABRZUCH lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.
  2. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com,
 4. CWICZENIANABRZUCH zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

§5

 1. Usługami świadczonymi odpłatnie użytkownikowi przez CWICZENIANABRZUCH za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com odpłatnie są:
  1. indywidualny plan dietetyczny (indywidualna dieta) z funkcjami motywującymi na okres ważności abonamentu składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o założenia, wytyczne i postępy użytkownika,
  2. indywidualny plan treningowy na okres ważności abonamentu składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych planów treningowych, generowanych w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe użytkownika.
 2. Umowy dotyczące poszczególnych planów zawierane są na czas określony wskazany aktualnie wraz z ceną na stronie internetowej http://plany.cwiczenianabrzuch.com/ . W okresie obowiązywania umowy cena nie może ulec zmianie.
 3. Użytkownik uiszcza cenę za wybrany plan z góry korzystając z jednej z udostępnionych aktualnie metod płatności. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w sposób aktualnie dostępny na stronie http://plany.cwiczenianabrzuch.com/ .
 4. Zamówione plany treningowe dostosowywane są indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika, a ich przygotowanie stanowi świadczeń o właściwościach określonych przez użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu, ściśle związane z jego osobą. Stosownie do art. 10 ust. 3 pkt 4 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia.
 5. Plan dietetyczny lub treningowy zostanie wysłany do użytkownika drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania przez CWICZENIANABRZUCH zapłaty. Odpowiedź od specjalisty udzielana będzie w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania przez CWICZENIANABRZUCH zapytania. W przypadku dwukrotnego uchybienia przez CWICZENIANABRZUCH terminom na wysłanie planu lub udzielenie odpowiedzi, użytkownik ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę – takim wypadku użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonych opłat proporcjonalnie do czasu wykonywania umowy.
 6. CWICZENIANABRZUCH ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonych opłat.

§6

 1. Plany treningowe i dietetyczne przygotowywane są indywidualnie dla każdego użytkownika przy założeniu, że użytkownik jest osobą zdrową. W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik zobowiązany jest skonsultować z lekarzem zakupiony plan treningowy lub dietetyczny. Przed skorzystaniem z pierwszego planu treningowego i dietetycznego użytkownik zobowiązany jest ustalić z lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów. Korzystanie z planów treningowych może wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji w szczególności w przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, za co CWICZENIANABRZUCH odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Plany treningowe nie są przeznaczone w szczególności dla osób posiadających wady serca lub kręgosłupa.
 4. Plany dietetyczne nie są przeznaczone w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą, w ciąży, po wylewach, z chorobami serca, w okresie laktacji.
 5. W razie alergii na konkretne produkty, użytkownik zobowiązany jest korzystając z dostępnych funkcji zablokować dane produkty oraz poinformować o tym dietetyka.

§7

 1. Do prawidłowego wykonania przez CWICZENIANABRZUCH usług za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com niezbędne jest współdziałanie użytkownika polegające na systematycznym i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny i indywidualny plan treningowy generowane są każdorazowo w oparciu o informacje przekazywane przez użytkownika w ankietach.
 2. Stosowanie planu określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranego planu, przeprowadzi z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia zgodnie z wybranym rodzajem diety oraz ćwiczenia zgodnie z wybranym treningiem.
 3. Korzystając z planów użytkownik powinien ściśle stosować się do nich, a wszelkie modyfikowane mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzedniej konsultacji ze specjalistami serwisu Cwiczenianabrzuch.com
 4. Plany dietetyczne oraz treningowe będą przygotowywane przez specjalistów CWICZENIANABRZUCH w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu CWICZENIANABRZUCH nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez użytkownika efektów.

§8

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Cwiczenianabrzuch.com, mogą być składane według wyboru użytkownika:
  1. adres CWICZENIANABRZUCH, w formie pisemnej,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@cwiczenianabrzuch.com,
  3. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://cwiczenianabrzuch.com/kontakt
 2. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.
 4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie dwudziestu jeden dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Zgłaszający reklamację użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez CWICZENIANABRZUCH stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej przypisany do osobistego konta użytkownika.

§9

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
  3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów.

 

Comments are closed.